دات نت نیوک
دوشنبه، 29 بهمن 1397 |

دخترخورشید

برقلب من خسته نشسته ست غباری...

وقتش شده ای عشق،براین خاک بباری...

توقلب مراخوب بهم ریخته ای،مرد!

تاباغچه ای ازگل آلاله بکاری...

دریای پرازموج شد این برکه قلبم...

اماتوجسورانه به هرموج،سواری...

توداری وپرمهر،دل انگیزی ومحزون...

ازجنس نواهای پرازعشق دوتاری

من دخترخورشیدم و سوزانم ومغرور...

سرسخت ترین مرد،دراین بوم ودیاری...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

16 بهمن 1397 21 0 4.75

بدون عشق

باران نزده،ابربهاری مرده

درهرطرفی شاخه گلی پژمرده...

برگرد،بباربازهم براین شهر

برگردببار،عشق خنجرخورده...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

18 مهر 1397 83 0 4.25

ماه فروزان

میان ظلمت شب این تویی که تابانی...
چراغ راه هدایت دراین بیابانی
توروشناییت ازپشت ابر هم پیداست...
اگرچه ماه فروزان،میان زندانی...
ودرمقابل تو مانده اند هارون ها...
که درمسیر جهادت توسخت وپنهانی...
گرفته عطر تورا مشهد وقم وشیراز...
تویی که مایه رحمت به کل ایرانی...
دلم برای دوگنبد،برای ایوانت...
دلم برای نجف،کربلا...که میدانی...
بزن عصای خودت رابراین دلم موسی
که حال این دل دیوانه هست طوفانی...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

19 شهریور 1397 91 0 5