شنبه, 07 خرداد,1401 |

حیران

راهی به تو آخر نگشودم اینجا

آن شعر که باید نسرودم اینجا

یک عمر فقط دور خودم گشتم آه

دنبال چه چیز آمده بودم اینجا؟!


مهدی کازرانی (م.حیران) | دوره دوم آفتابگردان ها

08 بهمن 1399 138 0